Interprofessionale Rhône-Alpes – Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) Alvernia-Rodano-Alpi (IPRA MEDEF)

Opis: INTERPROFESSIONNELLE AUVERGNE RHONE ALPES (IPRA) jest stowarzyszeniem działającym na rzecz Mouvement des entreprises de France – MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Mouvement des entreprises de France jest wiodącą siecią przedsiębiorców we Francji, zrzeszającą ponad 570 000 firm członkowskich, z których 90% to MŚP zatrudniające mniej niż 50 pracowników. Działają w 12 oddziałach terytorialnych na poziomie regionalnym i krajowym, obsługując 30 oddziałów specjalistycznych na terenie całego kraju, towarzysząc im w różnych sferach działań, takich jak: rekrutacja, szkolenia, rozwój kapitału ludzkiego, finansowanie, rozwój zewnętrzny i międzynarodowy, naprawa, itp.

Działania IPRA / MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes w regionie AURA obejmują:

  •  Promowanie innowacyjnych i opartych na współpracy możliwości szkolenia zawodowego, pomoc firmom w tworzeniu programów szkoleniowych dostosowanych do ich wymagań i potrzeb.
  • Zachęcanie do rekrutacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników roboczej.
  • Wspieranie wymiany innowacji, know- how i dobrych praktyk, które mogą być stosowane przez lokalne firmy.
  • Towarzyszenie firmom w ich zrównoważonym wzroście i rozwoju.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MCDN)

Opis:Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MCDN) jest publicznym, regionalnym ośrodkiem doskonalenia nauczycieli. Swoje cele statutowe realizuje na poziomie regionalnym, a jego misją jest działanie na rzecz wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez realizację oferty edukacyjnej skierowanej do nauczycieli potrzebujących podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych poprzez wymianę doświadczeń, zdobywanie nowe umiejętności zawodowe oraz aktualizowanie posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych. Realizując politykę edukacyjną państwa polskiego, MCDN dostosowuje tematykę prowadzonych szkoleń do aktualnych priorytetów i zaleceń Ministerstwa Edukacji i Nauki. Realizując wytyczne Ministerstwa, MCDN zaprasza do współpracy podmioty z różnych środowisk, w tym pracodawców oraz przedstawicieli instytucji działających na rzecz edukacji i szkolenia zawodowego. Jednak finansowanie udziału pracodawców w działaniach edukacyjnych, takich jak organizacja staży dla studentów i nauczycieli, nie należy do kompetencji MCDN. Współpraca pracodawców z MCDN jest wyrazem ich dobrej woli. Powołane w ramach projektu DIGITRONICS wspólne działania wpisują się w wyznaczone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki priorytety. Jest to dowód zaangażowania środowiska pracodawców w realizację szkolenia zawodowego i doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także działania podejmowane przez pracodawców stanowiącego wartość dodaną projektu.

Sistemi Formativi Confindustria (SCPA)

Opis:  SFC  jest konsorcjum, które obejmuje Confindustria, główne włoskie stowarzyszenie reprezentujące przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, oraz innych udziałowców, takich jak międzysektorowe stowarzyszenia przemysłowe, instytuty szkoleniowe i edukacyjne, szkoła zarządzania i firmy powiązane z systemem Confindustria.

Podstawową rolą SFC jest promowanie, projektowanie, koordynowanie i organizowanie inicjatyw w zakresie szkoleń, badań i usług dla biznesu.

Celem SFC jest pozostanie miejscem syntezy między potrzebami innowacji wyrażanymi przez popyt (przedsiębiorstwa, system stowarzyszeniowy, administracja publiczna) a możliwościami oferowanymi przez podaż (badania i rozwój, uniwersytety, edukacja, szkolenia i szkoły, usługi poradnictwa ), który funkcjonuje jako jak centralny punkt w sieci i poszerza echo efektów i wycofania się na terytorium, zawsze wskazując na jakość i skuteczność.

Działalność SFC związana jest z czterema podstawowymi filarami:

  • Wzmocnienie zdolności do działania w zakresie szkolenia wysokiej klasy.
  • Upowszechnianie innowacyjności wśród Przedsiębiorstw i Jednostek Administracji Publicznej.
  • Branie udział w rozwoju lokalnym.
  • Aktywne uczestnictwo w zintegrowanym systemie szkoła-szkolenie-przedsiębiorstwo . 

Scuola per la Gestione d’impresa societa consortile a responsabilita limitata (CIS)

Opis: Cis- Scuola per la Gestione d’Impresa – to Szkoła Biznesu i Zarządzania Confindustria, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Reggio Emilia, CIS jest właścicielem Centrum Humanistycznego i Technologicznego. Projektujemy, organizujemy i realizujemy działania szkoleniowe WE WSPÓŁPRACY Z FIRMAMI w celu: dostosowania kompetencji pracowników do zmian organizacyjnych i technologicznych, wsparcia przejścia na rynek pracy młodych bezrobotnych, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji dorosłych celem wejścia lub ponownie wejścia na rynek pracy. CIS opracowuje i zarządza projektami finansowanymi przez UE (Erasmus+ KA2, KA3). Udział w projektach unijnych ma na celu podniesienie jakości kształcenia pod kątem innowacyjności i upowaszechnienia efektów współpracy międzynarodowej

Institute Narcis Xifra (INX)

Opis: Publiczna szkoła średnia, techniczna i zawodowa.

Jesteśmy dużą publiczną szkołą średnią, techniczną i zawodową o nazwie Institut Narcís Xifra i Masmitjà w mieście  Girona , oddalonym o 100 km od Barcelony.

W naszej szkole jest 1700 uczniów i 134 nauczycieli, prowadzimy kształcenie obowiązkowe na poziomie średnim oraz studia zawodowe i licencjackie (Batxillerat -kurs przeduniwersytecki).

Po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły średniej uczniowie mogą pozostać w naszej szkole w celu kontynuowania nauki.

Realizujemy trzy różne programy licencjackie: nauka i technologia oraz nauki humanistyczne i społeczne, a także cztery różne programy kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie 4 i 5. Jedną ze specjalności jest 5-ty poziom Technika Mechatroniki, w obszarze komunikacji, elektryczności i telekomunikacji. Placówka nasza posiada również specjalizacje z zakresu ochrony zdrowia oraz estetyki i urody.

Jesteśmy czwartą co do wielkości instytucją wśród szkół średnich, technicznych i zawodowych z Katalonii.

Partners asociated

partenrs asociated